Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án tín hiệu giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ hai, 09 Tháng 7 2012 08:09 PDF. In Email
Share

.Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Góp ý