Mục tiêu đầu tư xây dựng

Saturday, 23 February 2013 01:49 Print
There are no translations available.

Mục tiêu đầu tư xây dựng:

          - Mục tiêu tổng quát của dự án là giúp phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thông qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.

          - Các mục tiêu cụ thể:

                 (i) Nâng cao tính linh hoạt và hiện đại của các phương án giao thông công cộng nội thị;

                 (ii) Tăng cường sự liên kết vùng;

                 (iii) Nâng cấp chất lượng môi trường đô thị;

                 (iv) Tăng cường năng lực trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản l‎ý giao thông đô thị và dịch vụ nước thải.

 
Tổng mức đầu tư: 272.135.268 USD

Thời gian thực hiện dự án: 2013 – 2018.