Mục tiêu, chi phí

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 03:55 In

Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Mục tiêu của Dự án là nâng cao tính hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị ở thành phố Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược ở các khu vực đã được lựa chọn, và tăng cường thể chế trong hoạch định đầu tư và quản lý các dịch vụ đô thị.
Tổng mức đầu tư: 218.471.687 USD
Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 6/2013.