Thông tin chung

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 01:28 In

1. Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.
4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty SNC-Lavalin International (Canada)