Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dự án ĐTCSHTƯT

Các hạng mục đầu tư

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 03:56 PDF. In Email

Hạng mục A: Nâng cấp đô thị 1.Triển khai chương trình cải thiện điều kiện sống ở các khu thu nhập thấp được lựa chọn ở Đà Nẵng thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng cấp 3 và cung cấp các dịch vụ đô thị cơ bản. 2.Chuẩn bị ba (3) khu tái định cư cho những hộ bị di dời của Dự án, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại chỗ và bên ngoài khu, cung cấp cơ sở hạ tầng xã hội và nhà chung cư. 3.Triển khai chương trình: (a) các hộ nghèo ở các khu...

 

Mục tiêu, chi phí

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 03:55 PDF. In Email

Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Mục tiêu của Dự án là nâng cao tính hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị ở thành phố Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược ở các khu vực đã được lựa chọn, và tăng cường thể chế trong hoạch định đầu tư và quản lý các dịch vụ đô thị.
Tổng mức đầu tư: 218.471.687 USD
Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 6/2013.
 

 

Thông tin chung

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 01:28 PDF. In Email

1. Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.
4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty SNC-Lavalin International (Canada)