Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu 2.1a

Thursday, 22 October 2020 10:26 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

STT Tên dự án Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(USD)

Giá trúng thầu (EUR) Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Quyết định phê duyệt
1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Gói thầu 2.1a: Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2) thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 1.054.199 1.158.226,66 IDOM Consulting, Engineering & Architecture S.A.U.. Hợp đồng theo thời gian 09 tháng 190/QĐ-BQL ngày 30/9/2020 của PGĐ BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng