Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Kết quả lựa chọn nhà thầu - Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải, Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đ

Friday, 16 October 2020 00:00 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải, Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (Gói thầu: 3.3c)
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)
Giá gói thầu 261.120 USD và 5.862.010.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi mốt nghìn, một trăm hai mươi đô la Mỹ và Năm tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, mười nghìn đồng y).
Giá trúng thầu 216.676 USD và 5.009.579.520 VNĐ (Hai trăm mười sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đô la Mỹ và Năm tỷ, chín triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng), đã bao gồm các khoản thuế theo quy định.  
Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH tư vấn Dasan (Hàn Quốc) liên kết với tư vấn phụ: Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng C.D.I (Việt Nam) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng SHD (Việt Nam)
Loại hợp đồng Hợp đồng theo thời gian
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (trong đó: 09 tháng trong thời gian hiệu lực của Hiệp định tín dụng số 6032-VN ký ngày 29/9/2017, kết thúc vào ngày 30/6/2021 và 03 tháng tiếp theo khi Dự án được các cấp thẩm quyền gia hạn).
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 186/QĐ-BQL ngày 23/9/2020 của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
Quy mô gói thầu Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng tại hiện trường của 10 hợp đồng gồm: 1.2, 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 2.9, 3.8+3.9 và 3.10.
Tên Nhà thầu dự thầu Công ty TNHH tư vấn Dasan (Hàn Quốc) liên kết với tư vấn phụ: Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng C.D.I (Việt Nam) và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng SHD (Việt Nam) Exp. International Services Inc (Canada) liên kết với các tư vấn phụ: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quản lý xây dựng miền Nam (Việt Nam), Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Việt Á (Việt Nam); và Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Việt Xanh (Việt Nam) Liên danh Công ty TNHH APAVE châu Á-Thái Bình Dương (đứng đầu liên danh) (Việt Nam) và Công ty TNHH tin học thương mại công nghệ và tư vấn ICT (Việt Nam) Liên danh EPTISA Servicios de Ingeneria SL (đứng đầu liên danh) (Tây Ban Nha) và Công ty cổ phần nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (WEICO) (Việt Nam) Liên danh Nippon Koei Co., Ltd. (đứng đầu liên danh) (Nhật Bản), Công ty tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương (Việt Nam), Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC (Việt Nam) và Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (Việt Nam) Công ty cổ phẩn nước và môi trường Việt Nam (Việt Nam) liên kết với tư vấn phụ Công ty TNHH tư vấn trí tuệ Hòa Bình (Việt Nam)
Quốc gia Hàn Quốc Việt Nam Canada Tây Ban Nha Nhật Bản Việt Nam
Tình trạng Nhà thầu trao thầu Nhà thầu đánh giá Nhà thầu đánh giá Nhà thầu không đánh giá Nhà thầu đánh giá Nhà thầu đánh giá
Lý do: không đạt điểm kỹ thuật yêu cầu
Điểm kỹ thuật 82,93 82,08 82,64 59,33 70,13 73,64
Điểm tài chính 100 68,58 90,80 84,03 82,23
Điểm tổng hợp 86,34 79,38 84,27 72,91 75,56
Tiêu chí
Kinh nghiệm cụ thể 7,67 7,00 7,00 7,33 8,25 5,42
Kế hoạch làm việc và phương pháp luận 32,83 32,38 33,00 16,83 28,48 27,83
Nhân sự chủ chốt 42.43 42.70 42.64 35.17 33.40 40,39
Giá dự thẩu

201.718 USD

5.009.579.520 VND

246.300 USD

7.550.400.000 VND

219.140 USD

4.927.400.000 VND

214.900 USD

5.837.000.000 VND

146.700 USD

7.234.292.294 VND

Giá đánh giá        9.135.117.500 VND    13.320.223.800 VND    10.060.973.640 VND    10.871.247.400 VND 10.975.424.502 VND
Giá trao thầu

216.676 USD

5.009.579.520 VND

Lý do không được trao thầu Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao Bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật Giá đánh giá cao Giá đánh giá cao