Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Mời thầu gói thầu : 2-32. TKDT

Thursday, 16 July 2020 10:26 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

     UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

      CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Khảo sát, lập mô hình giao thông, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh, bổ sung của Hợp phần 2 – Hệ thống xe buýt chất lượng cao thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 2-32. TKDT)
Số thông báo mời thầu 20200522194
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Giá gói thầu 6.323.411.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng)
Giá trúng thầu 6.174.441.716 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn, bảy trăm mười sáu đồng)
Nhà thầu trúng thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5, Công ty cổ phần phát triển đô thị bền vững, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC
Loại hợp đồng

+ Phần khảo sát: hợp đồng theo đơn giá cố định

+ Phần thiết kế: hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 02 tháng (không liên tục)
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 30/6/2020 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
Quy mô gói thầu

- Khảo sát lưu lượng giao thông các nút giao có tính chất phức tạp, lưu lượng lớn trên toàn tuyến xe buýt (trong đó, tận dụng số liệu các nút đã triển khai bước TKCS) nhằm phục vụ mô phỏng hoạt động giao thông ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

- Khảo sát, cập nhật dữ liệu địa hình, các công trình ngầm để phục vụ công tác thiết kế tổ chức giao thông điều chỉnh.

- Mô phỏng chi tiết và tối ưu hóa điều chỉnh thiết kế tổ chức giao thông tại các nút giao nhằm xác định giải pháp thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với tình hình thực tế trên toàn bộ hệ thống các nút giao có bố trí điểm dừng đỗ dọc tuyến xe buýt.

- Điều chỉnh hồ sơ thiết kế BVTC tổ chức giao thông, nhà chờ và hệ thống tín hiệu giao thông dọc tuyến xe buýt chất lượng cao chính thuộc các gói thầu 2.2, 2.3 và 2.5.

- Bổ sung thiết kế BVTC công trình cầu vượt/ hoặc hầm chui cho người đi bộ.

- Bổ sung thiết kế BVTC các bãi đỗ xe.

- Lập hồ sơ mời thầu các hạng mục bổ sung của Hợp phần 2.

Tên Nhà thầu dự thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CICCO Đà Nẵngnghệ B&R

Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5, Công ty cổ phần phát triển đô thị bền vững, Công ty

cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ,Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Lý do không được trao thầu Nhà thầu có điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn điểm tối thiểu yêu cầu của HSMT Nhà thầu có điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn điểm tối thiểu yêu cầu của HSMT Nhà thầu được trao thầu
Giá dự thầu 6.317.860.0000đồng
Giảm giá Không có
Giá dự thầu sau giảm giá Không có
Giá đánh giá cuối cùng 6.174.441.716 đồng