Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thư mời quan tâm gói thầu 3 3c

Tuesday, 31 December 2019 04:15 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

ỦY BAN NHÂN DÂN TPĐN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BQL CÁC DỰ ÁN ĐT CSHT ƯU TIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

 

THƯ MỜI QUAN TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Credit No.: 5233-VN

 

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải, Hợp phần 2 - Phát triển xe buýt nhanh (phần hạ tầng BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược.

Gói thầu: 3.3c

 

Ngày đăng thông báo mời quan tâm: 31/12/2019

Hạn cuối nộp Hồ sơ quan tâm: trước 14h00 ngày 20/01/2020

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận một tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải, Hợp phần 2 - Phát triển xe buýt nhanh (phần hạ tầng BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn: 

Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng tại hiện trường của 10 hợp đồng gồm: 1.2, 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 2.9, 3.8+3.9 và 3.10, cụ thể:

- Xây dựng trạm xử lý nước thải Liên Chiểu và các công trình phụ trợ. Vận hành và bảo dưỡng nhà máy trong 5 năm (Hợp đồng 1.2)

- Cải tạo hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu (Hợp đồng 1.7)

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu (Hợp đồng 1.9)

- Xây dựng tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình  khu vực Mỹ Khê (Hợp đồng 1.14)

- Xây dựng tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình khu vực Mỹ An (Hợp đồng 1.15)

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho tuyến đường BRT (gồm cầu, đường, bãi đỗ xe) (Hợp đồng 2.2)

- Xây dựng trạm bảo dưỡng, điểm đầu và điểm cuối, văn phòng trung tâm điển khiển của hệ thống xe buýt nhanh và hệ thống nhà ga (Hợp đồng 2.3)

- Xây dựng cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phủ trước công viên 29/3 (Hợp đồng 2.9)

- Xây dựng đường DH2 (Hợp đồng 3.8+3.9)

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tuyến đường DH2 (Hợp đồng 3.10)

Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng.

Nay, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn. 

Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng các dự án liên quan lĩnh vực thoát nước và nước thải; hạ tầng giao thông công cộng; cầu và đường đô thị. Ngoài ra, tư vấn còn phải có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á, hoặc tại các nước đang phát triển thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực để thực hiện gói thầu này.

Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011, chỉnh sửa tháng 7/2014(“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.  

Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình. Trong trường hợp liên kết, tư vấn cần thể hiện rõ trong hồ sơ quan tâm rằng họ sẽ liên kết theo hình thức liên danh hay tư vấn phụ. Nếu tư vấn liên kết theo hình thức liên danh, tư vấn cần đảm bảo rằng tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm chung và riêng trong thực hiện hợp đồng và mỗi thành viên của liên danh phải có trình độ và năng lực liên quan để thực hiện yêu cầu về trách chung và riêng này.

Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011, chỉnh sửa tháng 7/2014.

Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của BQL dự án www.piip.danang.gov.vn hoặc theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Hồ sơ quan tâm phải được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây trước 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 20/01/2020.

 

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Giám đốc

Địa chỉ: Số 54 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

xem chi tiết : https://www.mediafire.com/file/s2ww4719ivx2ire/3.3c_-_Request_for_Expression_of_Interest.pdf/file

                  : https://drive.google.com/file/d/1zo1Ilxrtsg7UENHSZR_7QaSvYlKUgaNn/view

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

DA NANG SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT PROJECT 

Credit No.: 5233-VN

 

Assignment title: Consulting services for contract management and construction supervision for Component 1 - Drainage and Wastewater Improvement, Component 2 - Bus Rapid Transit Development (BRT Infrastructure only) and Component 3 - Urban strategic roads

Reference No.: 3.3c

 

Publication Date: December 31, 2019

Expression of Interest Deadline: 14h00, January 20, 2020

 

The Socialist Republic of Vietnam has received a Credit from the IDA (World Bank) toward the cost of the Danang Sustainable City Development Project (DSCDP), and intends to apply part of the proceeds for package 3.3c - Consulting services for contract management and construction supervision for Component 1 - Drainage and Wastewater Improvement, Component 2 - Bus Rapid Transit Development (BRT Infrastructure only) and Component 3 - Urban strategic roads 

 

The consulting services (“the Services”) include but not limited to: 

Contract management and construction supervision at sites of 10 contracts including 1.2, 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 2.9, 3.8+3.9 and 3.10, as follows:

- Construction of Lien Chieu WWTP and ancillary works. Operation and maintenance of the plant for 5 years (contract 1.2)

- Rehabilitation of drainage system in Hai Chau, Son Tra and Lien Chieu districts (contract 1.7)

- Construction of wastewater collection system and pumping station in Son Tra, Hai Chau and Lien Chieu districts (contract 1.9)

- Construction of tertiary wastewater drainage pipeline and household connection in My Khe area (contract 1.14)

- Construction of tertiary wastewater drainage pipeline and household connection in My An area  (contract 1.15)

- Upgrading of infrastructure for bus rapid transit corridor (including bridges, roads, bus stop areas) (contract 2.2)

- Construction of depot, termini, control centre's office and station of bus rapid transit system (contract 2.3)

- Construction of pedestrian bridge over Dien Bien Phu Road in front of the March 29 Park (contract 2.9)

- Construction of DH2 road (contract 3.8+3.9)

- Construction of infrastructure of resettlement areas in DH2 road (contract 3.10)

Expected duration of the contract: 12 months

 

The Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit (PIIPsMU) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The responses will be reviewed and firms/consultants deemed best qualified will be short-listed.

 

The short listing criteria are: Consultants must have qualifications and experience in Contract management and construction supervision in projects relating to drainage and wastewater; public transport infrastructure; urban roads and bridges. In addition, consultants should have good working experience in developing countries, preferably South East Asia countries. Consultants must demonstrate that they have adequate qualified experts of relevant expertise available that can be mobilized for the assignment.

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. In case of association, consultants should clearly indicate in their expressions of interest that they would associate as a joint venture or a sub-consultancy. If a consultant associates in the form of a joint venture, the consultant should ensure that all members shall be jointly and severally liable for the implementation of the contract and that each member of the joint venture has relevant qualifications and capacity to execute this joint and several liability requirement.

 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014.

 

Further information can be obtained at Danang PMU’s website: www.piip.danang.gov.vn or at the address below during office hours from 7.30 to 11.30 hours and from 13.30 to 17.00 hours, Monday to Friday.

 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in person or by courier by 14h00 (Vietnam time) dated January 20, 2020.

 

Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit

Mr. Huynh Anh Vu, Vice Director

Add: 54 Thai Phien Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it danangpiip@gmail.com

 

 

        See the attached file :

https://www.mediafire.com/file/s2ww4719ivx2ire/3.3c_-_Request_for_Expression_of_Interest.pdf/file

https://drive.google.com/file/d/1zo1Ilxrtsg7UENHSZR_7QaSvYlKUgaNn/view