Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 2-26.ĐGTĐMT)

Monday, 02 December 2019 06:34 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 2-26.ĐGTĐMT)
Số thông báo mời thầu 20190725731
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Giá gói thầu 1.428.447.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).
Giá trúng thầu 1.380.951.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng) đã bao gồm các khoản thuế theo quy định, không bao gồm dự phòng phí
Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phát triển Việt Nam 
Loại hợp đồng Hợp đồng trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng (không liên tục)
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND thành  phố Đà Nẵng 
Quy mô gói thầu

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho toàn dự án (bao gồm cả các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án);Kế hoạch quản lý môi trường xã hội cho các hạng mục bổ sung (ESMP) và kế hoạch hành động tái định cư cho các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sungvào dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

- Xây dựng đề cương báo cáo.

- Khảo sát, thu thập tài liệu điều kiện hiện trạng, điều kiện kinh tế xã hội của dự án. 

- Phân tích mẫu môi trường.

- Lập báo cáo Tác động môi trường tổng thể của Dự án.

- Báo cáo Kế hoạch quản lý môi trường xã hội cho các Hạng mục bổ sung

- Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư cho các Hạng mục bổ sung.

Tên Nhà thầu dự thầu Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng 306 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ ADCOM Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phát triển Việt Nam
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Lý do không được trao thầu Nhà thầu bị loại tại bước đánh giá tính hợp lệ. Nhà thầu có điểm đánh giá kỹ thuật  thấp hơn điểm tối thiểu yêu cầu của HSMT  Nhà thầu được trao thầu
Giá dự thầu     1.522.000.000 đồng
Giảm giá     Không có
Giá dự thầu sau giảm giá     Không có
Giá đánh giá cuối cùng     1.380.951.000 đồng