Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 10-OFID.TVTT)

Tuesday, 19 November 2019 08:35 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên dự án Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Tên gói thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (ký hiệu: 10-OFID.TVTT)
Số thông báo mời thầu 20190562917
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Giá gói thầu 1.081.377.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
Giá trúng thầu 1.079.538.625 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi lăm đồng) đã bao gồm các khoản thuế theo quy định. 
Nhà thầu trúng thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Công nghệ và Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ tư vấn đầu tư Liên Trí Việt.
Loại hợp đồng Hợp đồng trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng (không liên tục)
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND thành  phố Đà Nẵng 
Quy mô gói thầu

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho các công trình thuộc dự án, bao gồm công trình: giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, di dời điện, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Nội dung thẩm tra thiết kế - dự toán theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 59/NĐ-CP, số 32/201/NĐ-CP, Thông tư số 18/2016/TT-BXD và các quy định liên quan.

Thẩm tra an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 50/2015/Tt-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Tên Nhà thầu dự thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ B&R Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ và Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ tư vấn đầu tư Liên Trí Việt
Thành phố/Quốc gia Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Lý do không được trao thầu Nhà thầu bị loại tại bước đánh giá tính hợp lệ. Nhà thầu có điểm đánh giá kỹ thuật thấp hơn điểm tối thiểu yêu cầu của HSMT  Nhà thầu được trao thầu
Giá dự thầu     1.079.000.000đồng 
Giảm giá     Không có
Giá dự thầu sau giảm giá     Không có
Giá đánh giá cuối cùng     1.079.538.625đồng