Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu: 2-26.ĐGTĐMT)

Tuesday, 09 July 2019 10:47 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679

            Fax: 0236.3562678

            Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trườngDự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu: 2-26.ĐGTĐMT)

- Loại gói thầu: Xây lắp □ Mua sắm hàng hóa □ Tư vấn ■ Phi tư vấn □ Hỗn hợp □

- Giá gói thầu:1.428.447.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi bảy nghìn).

- Nội dung chính của gói thầu:

Lập báo cáo đánh giá tác động cho toàn bộ dự án (bao gồm cả các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án); Kế hoạch quản lý môi trường xã hội cho các hạng mục bổ sung (ESMP) và kế hoạch hành động tái định cư cho các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

+ Xây dựng đề cương báo cáo;

+ Khảo sát, thu thập tài liệu điều kiện hiện trạng, điều kiện kinh tế xã hội của dự án.

+ Phân tích mẫu môi trường.

+ Lập báo cáo tác động môi trường tổng thể của Dự án.

+ Báo cáo Kế hoạch quản lý môi trường xã hội cho các hạng mục bổ sung.

+ Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư cho các hạng mục bổ sung.

2. Tên dự án: Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 0 đồng

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu    14 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2019.

CAC_BAI_VIET_KHAC