Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo mời thầu - Gói thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu: 10- OFID.TVTT)

Friday, 24 May 2019 03:18 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên
thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Thái Phiên – phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà
Nẵng
Điện thoại: 0236.3562677 - 0236.3562679
Fax: 0236.3562678
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình thuộc
Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (Ký hiệu: 10-
OFID.TVTT)
- Loại gói thầu: Xây lắp □ Mua sắm hàng hóa □ Tư vấn ■ Phi tư vấn □
Hỗn hợp □
- Giá gói thầu: 1.081.377.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi
mốt triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
- Nội dung chính của gói thầu:
+ Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho các công trình
thuộc dự án, bao gồm công trình: giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu
sáng, di dời điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Nội dung thẩm
tra thiết kế - dự toán theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng số
50/2014/QH13, Nghị định số 59/NĐ-CP, số 32/2015/NĐ-CP, Thông tư số
18/2016/TT-BXD và các quy định liên quan.
+ Thẩm tra an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng (không liên tục).
2. Tên dự án: Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.
3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố
Đà Nẵng.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến trước
14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: tầng 4, 54 Thái Phiên, TP Đà Nẵng
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 0 đồng
10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2019.