Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông báo mời quân tâm gói thầu 3.3b

Friday, 17 May 2019 09:40 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/fax: 0236.3562677/3562679

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1(Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019)  (ký hiệu: 3.3b).

  • Giá gói thầu: 2.109.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

  • Nội dung chính của gói thầu:

Quản lý hợp đồng và giám sát thi công các gói thầu xây lắp dở dang trong dự án Phát triển bền vững , gồm:

+ Gói thầu 1.4 thuộc hợp phần 1: Tuyến ống chuyển tải nước thải từ phía Tây cầu Khuê Đông về trạm XLNT Hòa Xuân;

+ Gói thầu 2.2 thuộc hợp phần 2: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho tuyến đường BRT (gồm cầu, đường, bãi đỗ xe);

+ Gói thầu 2.3 thuộc hợp phần 2: Xây dựng trạm bảo dưỡng, điểm đầu và điểm cuối, văn phòng trung tâm điển khiển của hệ thống xe buýt nhanh và hệ thống nhà ga;

+ Gói thầu 3.4 thuộc hợp phần 3: Xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài;

+ Gói thầu 3.5 thuộc hợp phần 3: Xây dựng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu  3.6 thuộc hợp phần 3: Xây dựng cầu trên tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu 3.7 thuộc hợp phần 3: Xây dựng điện chiếu sáng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu 3.8+3.9 thuộc hợp phần 3: Xây dựng đường ĐH2;

+ Gói thầu 3.10 thuộc hợp phần 3: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2.

(Đính kèm chi tiết Thư mời quan tâm)

  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

2. Tên dự án:  Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dự trên năng lực của Tư vấn (CQS).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMQT: từ 7 giờ 30, ngày 20  tháng 5 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMQT:

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hoặc   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

8. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2019

       

THƯ MỜI QUAN TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Credit No.: 5233-VN

 

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019)

 

Gói thầu: 3.3b

 

Ngày phát hành Hồ sơ mời quan tâm: 20/5/2019

Hạn cuối nộp Hồ sơ quan tâm: trước 14h00 ngày 31/5/2019

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận một tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Hợp phần 1 (Gói thầu 1.4), Hợp phần 2 - Phát triển hệ thống xe buýt nhanh (phần hạ tầng cho BRT) và Hợp phần 3 - Đường đô thị chiến lược (thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 – 12/2019)thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:

Quản lý hợp đồng và giám sát thi công các gói thầu xây lắp dở dang trong dự án Phát triển bền vững , gồm:

+ Gói thầu 1.4 thuộc hợp phần 1: Tuyến ống chuyển tải nước thải từ phía Tây cầu Khuê Đông về trạm XLNT Hòa Xuân;

+ Gói thầu 2.2 thuộc hợp phần 2: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho tuyến đường BRT (gồm cầu, đường, bãi đỗ xe);

+ Gói thầu 2.3 thuộc hợp phần 2: Xây dựng trạm bảo dưỡng, điểm đầu và điểm cuối, văn phòng trung tâm điển khiển của hệ thống xe buýt nhanh và hệ thống nhà ga;

+ Gói thầu 3.4 thuộc hợp phần 3: Xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài;

+ Gói thầu 3.5 thuộc hợp phần 3: Xây dựng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu  3.6 thuộc hợp phần 3: Xây dựng cầu trên tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu 3.7 thuộc hợp phần 3: Xây dựng điện chiếu sáng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương;

+ Gói thầu 3.8+3.9 thuộc hợp phần 3: Xây dựng đường ĐH2;

+ Gói thầu 3.10 thuộc hợp phần 3: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tuyến đường ĐH2.

Thời gian thực hiện: 6 tháng.       

Nay, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn.

Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng công trình trong các lĩnh vực thoát nước và nước thải; giao thông. Ngoài ra, tư vấn cần có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng xây dựng trong các dự án có sử dụng vốn ODA của các tổ chức đa phương và song phương. Đội ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực theo điều khoản tham chiếu để thực hiện gói thầu này.

 

Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011. (“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.  

Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình.

Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn dựa vào năng lực của Tư vấn (CQS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.

Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của BQL dự án www.piip.danang.gov.vn hoặc theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Hồ sơ quan tâm phải được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây trước 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 31/5/2019.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc

Địa chỉ: Số 54 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: danangpiip@gmail.com