Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thư mời quan tâm - Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2). Gói thầu: 2.1a

Friday, 26 April 2019 03:03 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

DANANG SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT PROJECT

Credit No.: 5233-VN

Assignment title: Consulting services for on-site supervision of equipment installation  and technical assistance for operation of bus rapid transit system (phase 2)

 

Reference No.: 2.1a

 

Publication Date: April 26, 2019

Expression of Interest Deadline: 14h00, May 15, 2019

 

The Socialist Republic of Vietnam has received a Credit from the IDA (World Bank) toward the cost of the Danang Sustainable City Development Project (DSCDP), and intends to apply part of the proceeds for Package 2.1a - Consulting services for on-site supervision of equipment installation  and technical assistance for operation of bus rapid transit system (phase 2).

The consulting services (“the Services”) include but not limited to:

  • Provide support to the Client in the supervision of equipment installation for ITS, ticketing system and traffic lights control, buses;

  • By construction management and on-site supervision, to ensure a high standard of execution of the installation and commissioning of this equipment, complete the works as scheduled and ensure that the works will comply with international practices and Vietnamese standards;

  • Provide technical assistance to DATRAMAC in the operation of the public transport, including BRT system effectively.

Expected duration of the Contract: 18 months.

The Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit (PIIPsMU) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The short listing criteria are: Consultants must have qualifications and experience in equipment installation supervision of ticketing system, ITS, traffic signal system and infrastructure for public transport. Experience in installation/procurement supervision of vehicle (bus); experience in technical assistance on management and operation of public transport system. In addition, consultants should have good working experience in  developing countries, preferably South East Asia countries. consultants must demonstrate that they have adequate qualified experts of relevant expertise available that can be mobilized for the assignment.

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers - January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. In case of association, consultants should clearly indicate in their expressions of interest that they would associate as a joint venture or a subconsultancy. If a consultant associates in the form of a joint venture, the consultant should ensure that all members shall be jointly and severally liable for the implementation of the contract and that each member of the joint venture has relevant qualifications and capacity to execute this joint and several liability requirement.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers - January 2011, revised July 2014.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 7.30 to 11.30 hours and from 13.30 to 17.00 hours, Monday to Friday.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in person or by courier by 14h00 (Vietnam time) dated May 15, 2019.

Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit

Mr. Luong Thach Vy, Director

Add: 54 Thai Phien Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

THƯ MỜI QUAN TÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẰNG

 

Tín dụng số: 5233-VN

 

Tên dịch vụ: Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2).

Gói thầu: 2.1a

Ngày đăng thông báo mời quan tâm: 26/4/2019

Hạn cuối nộp hồ sơ quan tâm: 14h00, ngày 15/5/2019

Chính phủ Việt Nam đã nhận một tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới để tài trợ kinh phí cho Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (DSCDP) và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ này để chi trả cho Dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống xe buýt nhanh (giai đoạn 2).

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Hỗ trợ Khách hàng trong việc giám sát lắp đặt thiết bị cho hệ thống ITS, hệ thống vé và hệ thống điều khiển đèn giao thông, phương tiện xe buýt;

  • Bằng việc quản lý thi công và giám sát tại hiện trường, đảm bảo việc cung cấp, lắp đặt và vận hành thử các thiết bị  đạt tiêu chuẩn cao, hoàn thành công trình đúng tiến độ và đảm bảo các công trình phù hợp với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn Việt Nam;  

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho DATRAMAC trong việc vận hành hệ thống giao thông công cộng bao gồm BRT nhằm giúp cho Trung tâm có thể vận hành hệ thống BRT một cách hiệu quả.

Thời gian thực hiện dự kiến: 18 tháng.

Nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng mời các Tư vấn bày tỏ quan tâm về việc cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh họ có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ nêu trên. Hồ sơ quan tâm sẽ được xem xét và các đơn vị tư vấn có năng lực tốt nhất sẽ được đưa vào danh sách ngắn.

Các tiêu chí danh sách ngắn: Tư vấn phải có năng lực và kinh nghiệm trong giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống vé, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống tín hiệu giao thông và cơ sở hạ tầng cho giao thông công cộng; Kinh nghiệm trong việc giám sát lắp ráp/mua sắm phương tiện (xe buýt); Kinh nghiệm về hỗ trợ kỹ thuật trong việc quản lý và vận hành hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, tư vấn còn phải có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á, hoặc tại các nước đang phát triển thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội ngũ nhân sự của Tư vấn phải có đủ năng lực để thực hiện gói thầu này.

Các tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.  (“Hướng dẫn tư vấn”), trong đó có nêu chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.  

Các tư vấn có thể liên kết với nhau theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng thêm năng lực của mình.

Một công ty tư vấn sẽ được chọn theo phương thức Tuyển chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS) nêu trong Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phiên bản tháng 01/2011.

Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của BQL dự án www.piip.danang.gov.vn hoặc theo địa chỉ nêu dưới đây trong giờ làm việc từ 7h30 - 11h30 và từ 13h30 - 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được chuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây trước 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 15/5/2019.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc

Địa chỉ: Số 54 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (84-236) 3562677 - 3562679

Fax: (84-236) 3562678

Email: danangpiip@gmail.com