Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 02:57 PDF. In Email
Share

- Quản lý các dự án sử dụng vốn ODA và các dự án đầu tư xây dựng khác được UBND thành phố giao theo quy định của Nhà tài trợ, các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam (Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015) và của UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Tư vấn quản lý, điều hành dự án; giám sát thi công xây dựng công trình đối với các dự án do cơ quan, đơn vị khác làm chủ đầu tư khi được sự đồng ý của UBND thành phố, trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.
- Quản lý, tổ chức bộ máy, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND thành phố.
- Quản lý, chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao theo quy định.

Các bài viết khác