Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Mục tiêu, chi phí

Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 03:55 PDF. In Email
Share

Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Mục tiêu của Dự án là nâng cao tính hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị ở thành phố Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược ở các khu vực đã được lựa chọn, và tăng cường thể chế trong hoạch định đầu tư và quản lý các dịch vụ đô thị.
Tổng mức đầu tư: 218.471.687 USD
Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 6/2013.