Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Thông tin chung

Monday, 04 March 2013 01:28 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

1. Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.
4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty SNC-Lavalin International (Canada)