Dự án - Project
Dự án phát triển bền vững
Dự án đầu tư cơ sở HTƯT
Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

Kết quả hoạt động

Liên kết website

Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 01:45 PDF. In Email
Share

1. Tên dự án: Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án:

- Tư vấn chính: Tư vấn Sinclair Knight Merz Pty Ltd (Úc).

- Tư vấn phụ (Việt Nam):

+ Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE).

+ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững (SUD).

+ Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Giao thông 5 (TECCO5).

- Riêng đối với các Khu tái định cư do Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Đà Nẵng lập.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Robert Goldup – Trưởng đoàn Tư vấn Sinclair Knight Merz Pty Ltd (Úc).