Dự án - Project
Danang Sustainable City Development Project
Danang Priority Infrastructure Investment Project
The Erection and Upgrading the Traffic Signal Equipment and

KET_QUA_HOAT_DONG

LIEN_KET_WEBSITE

Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Saturday, 23 February 2013 01:45 PDF Print E-mail
Share
There are no translations available.

1. Tên dự án: Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

4. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án:

- Tư vấn chính: Tư vấn Sinclair Knight Merz Pty Ltd (Úc).

- Tư vấn phụ (Việt Nam):

+ Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE).

+ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững (SUD).

+ Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Giao thông 5 (TECCO5).

- Riêng đối với các Khu tái định cư do Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Đà Nẵng lập.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Robert Goldup – Trưởng đoàn Tư vấn Sinclair Knight Merz Pty Ltd (Úc).